Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

sunmerth
3763 b04f 500
Reposted frommesoup mesoup viamaardhund maardhund

October 14 2017

sunmerth
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viamaardhund maardhund
9670 279f 500

March 19 2017

sunmerth
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viamaardhund maardhund

February 22 2017

sunmerth
1383 132a
Reposted fromtoft toft viatwice twice

July 02 2015

sunmerth
9579 4080 500
Reposted fromkudi kudi viawerandaa werandaa

June 29 2015

sunmerth
4713 3781 500
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viatwice twice
sunmerth
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.
— św. Paweł, List do Rzymian (Rz 13, 8)
Reposted fromcudoku cudoku viawerandaa werandaa

June 17 2015

sunmerth
9678 79c1 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice

June 15 2015

sunmerth
O, Panie, spraw, abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał;
Nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle szukał miłości, co kochał.
Ponieważ dając siebie, otrzymujemy;
zapominając o sobie, odnajdujemy siebie;
a przebaczając, zyskujemy przebaczenie.
— św. Franciszek z Asyżu
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawerandaa werandaa
sunmerth
4946 9cc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerandaa werandaa
sunmerth
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viawerandaa werandaa

June 09 2015

sunmerth
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viawerandaa werandaa
sunmerth
6799 348b 500
Reposted fromkjuik kjuik viawerandaa werandaa

May 18 2015

3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viamaardhund maardhund

May 17 2015

sunmerth
Reposted fromfelicka felicka viamaardhund maardhund
Reposted fromcuty cuty viawerandaa werandaa

May 12 2015

sunmerth
Reposted fromgranini granini viatwice twice

April 26 2015

sunmerth
  niepohamowane wzruszenie

April 08 2015

sunmerth
3617 6e8e
Reposted fromlittlefool littlefool viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl